Prohlášení o zpracování osobních údajů

Obchodní společnost TrustSoft, s.r.o. provádí jako správce zpracování osobních údajů fyzických osob (včetně osob samostatně výdělečně činných), neboli subjektů údajů, k níž se osobní údaje vztahují, a to v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“); zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů („Zákon“) a zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů; a odpovídá za jejich zpracování v souladu se shora uvedenou legislativou.

Osobními údaji se rozumí údaje, prostřednictvím kterých je možné osobu ztotožnit (identifikovat) nebo, které je možné prostřednictvím dalších identifikátorů s dotyčnou osobou spojit.

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn automatizovaně i manuálně, se rozumí zpracování osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů může TrustSoft, s.r.o. zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, který údaje zpracovává na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů provádějí pro správce výhradně zpracovatelé s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným než těmto účelům. Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

TrustSoft, s.r.o. zpracovává osobní údaje:

 • za účelem související s plněním smluvních závazků smluvních stran, kdy rozsah zpracovávaných osobních údajů je vymezen účelem a typem smluvního vztahu (zejména jde o tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO, číslo bankovního účtu, informace o rozsahu a úrovni využívaných služeb.
 • za účelem plnění zákonných povinností v souvislosti s daňovými povinnostmi, vedením účetnictví apod.
 • z důvodu oprávněného zájmu společnosti TrustSoft, s.r.o., který převažuje nad zájmem subjektu údajů, a pro které není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů. V tomto případě jsou osobní údaje zpracovávány zejména za účelem výběrového řízení na obsazení pracovní pozice; přímého marketingu; informování o aktivitách společnosti TrustSoft, s.r.o. na sociálních sítích;  vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob; užívání informačních databází pro účely ověřování a vyhodnocování daného správce subjektů; záznamu hlasových hovorů na zákaznické lince pro účely prokázání právních skutečností v rámci plnění smlouvy; ochrany práv společnosti TrustSoft, s.r.o. vyplývající s obecně závazných právních předpisů či smluvních vztahů se třetími subjekty.
 • na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů především za účelem marketingu, kterým se rozumí jakékoliv obchodní sdělení a nabídky produktů a služeb společnosti TrustSoft, s.r.o., který správce údajů udělí podpisem příslušného písemného formuláře nebo potvrzením elektronické verze souhlasu anebo udělením souhlasu během telefonického monitorovaného hovoru na informační lince společnosti TrustSoft, s.r.o. Takto udělený souhlas se zpracováním osobních je dobrovolný a svobodný a lze ho kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat.

Subjekt osobních údajů bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má vůči správci osobních údajů právo:

 • na přístup k osobním údajům, které o subjektu údajů společnost TrustSoft, s.r.o. zpracovává.
 • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů. V případě oznámení změny osobních údajů, provede správce bezodkladnou aktualizaci zpracování osobních údajů.
 • na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně.
 • na omezení zpracování osobních údajů v případě důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů či protiprávnosti jejich zpracování nebo uplatnění námitky v případě zpracovávání osobních údajů založeném na základě oprávněného zájmu);
 • na přenositelnost údajů (portabilita), tzn. právo získat osobní údaje, které se týkají subjektů údajů, které subjekt údajů poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; týká se automatizovaně zpracovávaných osobních údajů, a to na základě souhlasu nebo smlouvy.
 • vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy subjektů osobních údajů nebo jeho právy a svobodami, zejména důvody související s určením, výkonem nebo obhajobou právních nároků. V případě námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, bude žádosti vyhověno a zpracování ukončeno.
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě přestane společnost TrustSoft, s.r.o. osobní údaje na základě odvolaného souhlasu podat stížnost u dozorového úřadu, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Veškeré žádosti a oznámení týkající se práv subjektů osobních údajů pří jejich zpracování je nezbytné zaslat správci písemně na adresu jeho sídla nebo e-mailem.

 

COOKIES

Na webu www.trustsoft.cz a dalších webech provozovaných a podporovaných TrustSoft, s.r.o. jsou využívány soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v PC, tabletu nebo smartphone uživatele.
Cookies jsou používány k optimálnímu nastavení odkazů a dalších funkčních částí webu a zároveň prohlížení webových stránek nijak nezpomalují; současně pomáhají webové stránky analyzovat nebo provozovateli umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si uživatele a uspořádat obsah stránek dle jeho preferovaných zájmů apod.)

Webové stránky společnosti TrustSoft, s.r.o. používají jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen po dobu trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele v závislosti na nastavené době existence konkrétního souboru cookie.

Používáním webové stránky spravované společností TrustSoft, s.r.o. berete na vědomí a akceptujete používání souborů cookies. V případě, že jako uživatel nechcete cookies používat anebo chcete, aby jejich užívání internetový prohlížeč oznámil, musíte provést potřebná nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Nastavení zákazu použití cookies však může znamenat omezení nebo nedostupnost některých funkcí webových stránek.

Jan Kortus
Jan Kortus
16 let praxe s IT systémy
Buďte s námi ve spojení
Měli byste zájem o více informací? Kontaktujte nás.
TrustSoft

2021 © TrustSoft.cz, všechna práva vyhrazena. Zpracování osobních údajů.